1.  Niniejsze ogólne warunki najmu samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2.  Wynajmujący wypełnia protokół przyjęcia/przekazania samochodu oraz umowę najmu/użyczenia.
 3.  Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna, która:
  a. ukończyła 21 lat,
  b. posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem , a w szczególności, nie został pozbawiony praw przez kompetentny do tego organ i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy,
  c. posiada ważny dowód osobisty,
  e. osoba zameldowana na terytorium Polski ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne prawo jazdy. W przypadku wynajmu pojazdu przez firmę wymagane są dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,
  f. podane przez Najemcę dane są zgodne ze stanem faktycznym i posiada on pełną zdolność do czynności prawnych.
 4.  Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest rozliczona w części należnej po okresie najmu, w godzinach urzędowania biura Wynajmującego. Zapłata następuje w całości z góry, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie. Daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na rachunek Wynajmującego
  Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć:
  a. zagubienie kluczyków: 2000,00 zł
  b. zagubienie dowodu rejestracyjnego: 500,00 zł
  c. drobne uszkodzenia z winy Najemcy nie przekraczające 2% wartości netto pojazdu według wyceny rzeczoznawcy,
  d. uszkodzenie samochodu z winy Najemcy powodujące, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC – Najemca pokryje koszt udziału własnego w szkodzie w wysokości 20% na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania,
  e. jeśli samochód zostanie z niepełnym zbiornikiem paliwa to Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami za brakujące paliwo zwiększonymi o połowę kwoty za brakujące paliwo jako opłata manipulacyjna
  f. Najemcy zostanie doliczona opłata manipulacyjna za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w płatnej strefie parkowania itp. dotyczące okresu w jakim Najemca wynajmował pojazd,
  g. za utratę gwarancji przez pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy 2500,00 zł,
  h. kary umowne mogą być fakturowane jako opłat manipulacyjnych z doliczonym podatkiem VAT.
  i. ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 200,00 zł.
 5.  Najemca lub Użytkownik poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych.
 6.  Najkrótszy okres najmu pojazdu to 24 godziny.
 7.  Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
 8. Wynajmowany pojazd nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążenia, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
 9. Wynajęty pojazd nie może opuszczać granic kraju.
 10. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego.
 11. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego za braki paliwa, części i wyposażenie pojazdu oraz wynikłe z jego winy straty oraz z faktu niewłaściwego zabezpieczenia.
 12. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych)jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej Najemca zobowiązuje się uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 13.  W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.
 14.  W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy najmu, wypożyczalnia nie zwraca różnicy wynikającej z faktycznego okresu użytkowania.
 15. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do jego zwrotu w takim samym stanie. Jeżeli pojazd w momencie zwrotu jest brudny naliczona i pobrana zostaje uznaniowa stawka za mycie samochodu w wysokości 50zł.
 16.  W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp. jak również o nałożeniu w tym zakresie kary pieniężnej.
 17.  Najemca jest zobowiązany oddać pojazd w dniu i godzinie określonej w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu i uzgodnieniu miejsca zwrotu pojazdu minimum na godzinę przed upływem terminu w stanie czystym, zatankowanym i nie pogorszonym wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym.
 18.  Samodzielne przedłużenie o ponad 24 godziny powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty z tym związane ponosi Najemca.
 19.  Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym od godziny ponad termin wyznaczony w umowie skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości podwójnej stawki odpłatności za dobę wykraczającą poza okres wynajmu określony w umowie.
 20.  W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub nadmiernie zużyty ponadnormatywne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego udokumentowanej szkody.
 21.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w wyniku awarii samochodu.
 22.  W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  a. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  b. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego,
  c. zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. Jeśli pojazd nie jest użytkowany należy pozostawić go na parkingu strzeżonym. Koszty parkingu ponosi w całości Najemca.
  d. sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu hamulcowego,
  e. sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
  f. sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny koszt.
 23.  W razie awarii samochodu w okresie wynajmu, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 24.  Jeśli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest:
  -wezwać na miejsce zdarzenia Policję,
  -uzyskać stosowne pisemne oświadczenie  od uczestników kolizji,
  -uzyskać protokół odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej,
  -zabezpieczyć pojazd,
  -powiadomić Wynajmującego.
 25.  W przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości, w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela.
 26.  W przypadku kradzieży  bądź zniszczenia pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci stosowne odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wystawionego przez Wynajmującego.
 27.  W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę, zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień naprawy.
 28.  Uszkodzenie opon a także wnętrza pojazdu (uszkodzenie wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) oraz szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem jak również zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku bądź bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i w związku z tym usuwane są na koszt Najemcy. (W SAMOCHODACH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU).
 29.  W przypadku wystąpienia szkody opisane w pkt. 4d ustanawia się karę umowną w wysokości 2.000,00 zł i pobiera się ją w dniu zwrotu samochodu. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 30.  W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego pod numerem tel. 737490643, 735911435 oraz Policję.
 31.  Najemca nie może pozostawić w pojeździe dokumentów, kluczyków, panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej (jeśli posiada).
 32.  W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki w wysokości równej czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności.
 33.  Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz regulaminem wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 34.  Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego Wdo celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
 35.  Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.
 36.  Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszą umową.
 37.  Umowę wynajmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Wynajmu Samochodu stanowiącymi jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
 38.  Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
 39.  Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.